سرفصلهای دوره بهینه سازی هوشمند و محاسبات تکاملی در نرم افزار Matlab
 1. الگوریتم ژنتیک ( Genetic Algorithm )
 2. الگوریتم PSO
 3. الگوریتم مورچگان ( Ant Colony Optimization )
 4. الگوریتم زنبورها ( Bees Algorithm )
 5. کلونی زنبور مصنوعی ( Artificial Bee Colony )
 6. بهینه سازی جغرافیای زیستی ( Biogeography Based Optimization )
 7. الگوریتم رقابت استعماری
 8. الگوریتم فرهنگی ( Cultural Algorithm )
 9. جستجوی هارمونی ( Harmony Search )
 10. شبیه سازی تبرید ( Simulated Annealing )
 11. جستجوی ممنوع ( Tabu Search )
 12. الگوریتم کرم شب تاب ( Firefly Algorithm )
 13. تکامل تفاضلی
 14. الگوریتم بهینه سازی جهش قورباغه ( SFLA)
 15. برنامه ریزی خطی در متلب
 16. گسسته سازی الگوریتم های بهینه سازی پیوسته
 17. بهینه سازی مقید
 18. بهینه سازی چند هدفه