سرفصلهای شبکه های عصبی مصنوعی عبارتند از:

 • مقدمه ای بر مفاهیم شبکه های عصبی:
 1. ساختار نرون
 2. معماری شبکه
 3. توابع فعالیت و انواع آنها
 4. یادگیری و آموزش شبکه عصبی
 5. شبکه های با آموزش و بدون آموزش

 • شبکه های چند لایه پرسپترون

 • شبکه های خودسازماندهSOM

 • شبکه های دینامیکی و سریهای زمانی

 • شبکه های هاپفیلد

 • پیاده سازی چند پروژه شبکه عصبی