لیست پروژه های داده کاوی و شبکه عصبی:

1- طبقه بندی گلها با استفاده از طبقه بندهای بیز، درخت تصمیم، شبکه عصبی

فایل گزارش: draft for flower classification

خرید کد به همراه خروجیهای کد: قیمت 40000 تومان

400,000 ریال – خرید

2- پیش بینی کوتاه مدت بار با استفاده از شبکه عصبی

فایل گزارش: Load forecasting  و  فایل مقاله: Short term load forecasting using ANN

خرید کد و دیتابیس : قیمت 20000 تومان

200,000 ریال – خرید

3- ترکیب شبکه عصبی  پس انتشار خطا و شبکه عصبی خودسازمانده کوهنن بر روی سه دیتابیس مجزا

فایل گزارش: Chapter 4

خرید کد : قیمت 60000 تومان

600,000 ریال – خرید