لیست پروژه ها:

1- محاسبه مقاومت از روی رنگ (محیط کاملا گرافیکی)

خرید کد: قیمت  1000 تومان

10,000 ریال – خرید